Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu

Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů

Dle ustanovení § 11 odst. 1 a 2  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů");

I. Správce osobních údajů

ADVENTURA PARK s.r.o., se sídlem Nedošín 62, 570 01 Litomyšl, IČ: 28778201, (dále jen „správce“).

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt údajů správci poskytl.

III. Účel zpracování osobních údajů

Výběrová řízení na volné pracovní pozice.

IV. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců. Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické i listinné podobě v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, neoprávněnému přístupu, přenosu, zpracování, změně, ztrátě nebo zničení.  

V. Zpřístupnění osobních údajů

Osobní údaje nebudou zpřístupněné jiným osobám, než správci a jeho pověřeným zaměstnancům.

VI. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány na dobu neurčitou do odvolání subjektu údajů. Odvolání musí být učiněné písemně.  

VII. Poučení

1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné

2. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Obsahem informace je vždy sdělení o a) účelu zpracování osobních údajů, b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

3. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

4. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním subjektu údajů správce zpracovává, si může subjekt údajů vyžádat na adrese sídla správce, event. se na Internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů může seznámit s tím, jaké zpracování údajů správce registroval.

5. Shora uvedené Informace o zpracování osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

V Litomyšli dne 21. 5. 2014